1400-07-24

پرستاری از بیماران افسرده

پرستاری از بیماران افسرده پرستاری از بیماران افسرده: پرستار با بیمار افسرده در موقعیتهای مختلف مراقبت بهداشتی روبرو می شود . به عنوان نمونه روانپرستار در […]
1396-01-21
اعزام آمبولانس

چه هنگام نیاز به اعزام آمبولانس داریم؟

اورژانس های قلبی احساس درد و سنگینی یا فشار در قفسه سینه و احساس سوزش در ناحیه پشت جناغ، مواردی است که ما را به درد […]