قدرت سرایت امیکرون چقدر است؟

شواهد و بررسی های اولیه نشاد میدهد که اومیکرون حدود پنج برابر (۵۰۰) درصد قدرت سرایت بالاتری نسبت به سویه های بتا و دلتا دارد.

این ویروس دارای جهش های جدیدی است که احتمال آن وجود دارد که اثر آنتی بادی های قبلی که در بدن در اثر واکسن یا ابتلا به کرونا ایجاد شده است به اومیکرون کمتر باشد و از طرفی این گونه می تواند از سیستم ایمنی طبیعی افراد فرارکند.