فرم ارزیابی پرسنل موسسه و بهبود خدمات

سوالات زیر با هدف ارزیابی پرسنل موسسه و بهبود خدمات به شما همشهری عزیز میباشد لطفا به سوالات دهید

 

Verification