1396-01-21
اعزام آمبولانس

چه هنگام نیاز به اعزام آمبولانس داریم؟

اورژانس های قلبی احساس درد و سنگینی یا فشار در قفسه سینه و احساس سوزش در ناحیه پشت جناغ، مواردی است که ما را به درد […]